องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน

วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน
ติดต่ออบต.นาทอน 074-773725
หลักคุณธรรม 4ประการ
ข้อบัญญัติ2562
ลงพื้นทีเก็บข้อมูลจัดทำหนังสือสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา
รับรางวัลสารสนเทศตำบลต้นแบบฯ
กลุ่มจักสารต้นคลุ้มเข้าร่วมการประกวดกลุ่มเกษตรกรดีเด่นระดับประเทศ
โครงการวันอาซูรอสัมพันธ์ 2562

 

งานโครงการซ่อมสร้างผิวแอสฟัลคอนกรีตสายทางแยกทางหลวง416-บารายี หมู่ที่5บ้านท่าศิลา
  งานจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งตากแดดหมู่ที่3-ป่าแก่ หมู่ที่6 ตำบลนาทอน
  งานจ้างเหมาโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์บริการประชาชนและชุมชนอบต.นาทอน
  งานจ้างเหมาโครงการจ่ายขาดเงินสะสมครั้งที่1ประจำปี2558 จัดจ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด6นิ้ว หมู่ที่3บ้านช่องไทร ตำบลนาทอน
  งานจ้างเหมาโครงการปรับปรุงระบบส่งน้ำดิบการประปาบ้านท่าข้ามควาย หมู่ที่6 บ้านท่าข้ามควาย ตำบลนาทอน
  งานจ้างเหมาปรับปรุงบันไดเหล็กบ้านทุ่งใหญ่ หมู่ที่8 ตำบลนาทอน
  งานจ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนภายในตำบล หมู่ที่1-9 ตำบลนาทอน
  งานจ้างเหมาโครงการก่อสร้างประปาบาดาลขนาดใหญ่ บ้านวังตง หมู่ที่4 ตำบลนาทอน
  งานจ้างเหมาโครงการซ่อมสร้างผิวแอสฟัลดิกคอนกรีตสายบ้านท่าข้ามควายหมู่ที่6 ตำบลนาทอน
  งานจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายช่องติงมุดหมู่ที่5 บ้านท่าศิลา-วังเจริญราษฎร์ หมู่ที่9 ตำบลนาทอน
  งานจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยประปาหมู่ที่1บ้านนนาทอน ตำบลนาทอน
  งานจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนาเปรียบ้านนายหม่อง หมู่ที่2 บ้านนาเปรีย ตำบลนาทอน
  งานจ้าเหมาโครงการขุดลอกสระหมู่ที่2 บ้านนาเปรีย ตำบลนาทอน