องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน

วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน
ติดต่ออบต.นาทอน 074-773725
หลักคุณธรรม 4ประการ
ข้อบัญญัติ2562
ลงพื้นทีเก็บข้อมูลจัดทำหนังสือสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา
รับรางวัลสารสนเทศตำบลต้นแบบฯ
กลุ่มจักสารต้นคลุ้มเข้าร่วมการประกวดกลุ่มเกษตรกรดีเด่นระดับประเทศ
โครงการวันอาซูรอสัมพันธ์ 2562
  เสนอราคาจ้างเหมาโครงการจ่ายขาดเงินสะสมครั้งที่1จ้างเหมาโครงการของอบต.
  เสนอราคาจ้างเหมาโครงการจ่ายขาดเงินสะสมครั้งที่1จัดจ้างโครงการปรับปรุงถนนสายในตำบลนาทอนหมู่ที่1-9 ตำบลนาทอน
  เสนอราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์บริการประชาชนและชุมชนอบต.นาทอน หมู่ที่9 ตำบลนาทอน
  เสนอราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างผิวถนนแอสฟัลติดคอนกรีตสายแยกทางหลวงหมายเลข416-บ้านบารายี หมู่ที่5บ้านท่าศิลา ตำบลนาทอน
  เสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งตากแดดหมู่ที่3-ป่าแก่ หมู่ที่6 ตำบลนาทอน
  เสนอราคาซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน/ศพด.ประจำปีพ.ศ.2558 งวดที่2/2558