องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน

วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน
ติดต่ออบต.นาทอน 074-773725
หลักคุณธรรม 4ประการ
ข้อบัญญัติ2562
ลงพื้นทีเก็บข้อมูลจัดทำหนังสือสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา
รับรางวัลสารสนเทศตำบลต้นแบบฯ
กลุ่มจักสารต้นคลุ้มเข้าร่วมการประกวดกลุ่มเกษตรกรดีเด่นระดับประเทศ
โครงการวันอาซูรอสัมพันธ์ 2562

»โครงการขยายเขตประปาในตำบลหมู่ที่3-หมู่ที่8

»โครงการปรับปรุงถนนซ่อมแซมถนนดินเดิมภายในตำบลนาทอน

»โครงการขุดคูระบายน้ำในตำบล หมู่ที่8 บ้านทุ่งใหญ่

»โครงการซ่อมสร้างผิวจราจรพาราแอสฟัสท์ติก สายบ้านท่าข้ามควาย

»โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงระบบประปาภายในตำบล

»โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินเดิมภายในตำบล

»โครงการก่อสร้างศพด.บ้านวังเจริญราษฎร์

»จัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน

»โครงการบุกเบิกถนนดินเดิมสายก่งเซ่งอุทิศหมู่ที่1

»โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็กฝายน้ำล้นวังตง-คลองสะบ้า

»โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลังอบต.นาทอน

»โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายชุมชนบ้านท่าข้ามควาย

»โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงระบบประปาภายในตำบลหมู่ที่2บ้านนาเปรีย

»งานจัดซื้อตู้คอนเทนเนอร์สำนักงาน

»งานจัดซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศDLTVศพด.บ้านวังเจริญราษฎร์

»โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมถนนดินเดิมภายในตำบลหมู่ที่1,3,4,7และ8

»โครงการสร้างสนามเด็กเล่นของศพด.ในตำบลนาทอน(สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา)ศพด.บ้านวังเจริญราษฎร์