องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน

วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน
ติดต่ออบต.นาทอน 074-773725
หลักคุณธรรม 4ประการ
ข้อบัญญัติ2562
ลงพื้นทีเก็บข้อมูลจัดทำหนังสือสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา
รับรางวัลสารสนเทศตำบลต้นแบบฯ
กลุ่มจักสารต้นคลุ้มเข้าร่วมการประกวดกลุ่มเกษตรกรดีเด่นระดับประเทศ
โครงการวันอาซูรอสัมพันธ์ 2562

»โครงการบุกเบิกถนนดินเดิมสายลงท่าเรือคลองเปรีย

»โครงการบุกเบิกถนนดินเดิมลุ่มไม้เหลี่ยมหมู่ที่4บ้านวังตง

»จัดซื้อจัดจ้างรถพยาบาลฉุกเฉิน

»โครงการซ่อมสร้างผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกสายบ้านท่าข้ามควาย

»โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินเดิมภายในตำบล

»โครงการก่อสร้างอาคารศพด.บ้านวังเจริญราษฎร์

»โครงการซ่อมแซมถนนดินเดิมภายในตำบล

»โครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน/ศพด. ปี2561 งวดที่1/2561

»โครงการขุดลอกคุถระบายน้ำภายในตำบลนาทอน หมู่ที่8 บ้านทุ่งใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

»โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินเดิมภายในตำบล หมู่ที่1,2,3,4,5,6และ8 ตำบลนาทอน โดยวิธีคัดเลือก