องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน

วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน
หลักคุณธรรม 4ประการ
รับรางวัลสารสนเทศตำบลต้นแบบฯ
โครงการวันอาซูรอสัมพันธ์ 2562
   
 

 นายสุริยันต์ อยู่ล่าย

ปลัดอบต.นาทอน

(นักบริหารงานอบต.)

 
   
 

นายกูดนัย ราเหม

รองปลัดอบต.

(นักบริหารงานอบต.)

 
   
 

นางสาวมัณฑนา หมาดมาสัน

หัวหน้าสำนักปลัด

(นักบริหารงานทั่วไป)

 
 

นางสาวพรพิสุทธิ์ ใจสมุทร

นักวิเคราะห์

นโยบายและแผน

 

นางเสาวลักษณ์ หยีมะเหรบ

นักทรัพยากรบุคคล

   

นางกันทิมา ขุนละออง

เจ้าพนักงานธุรการ

 
 

ว่าง

เจ้าพนักงานป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัย 

   

 

นางพรทิพย์  คอยอาสา

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

 

 

 

 

นางสาวกานดา  ชอบงาน

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์

 
     

นายมะนาเซ  เจ๊ะมะ

  พนักงานขับรถยนต์

ส่วนกลาง

 

นายนพรัตน์ อย่างดี

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 

  

 

   

 

 

นายชัยนาท ระมาน

คนงานทั่วไป

 

นางอาภาพร เหล็นเพชร

แม่บ้าน