องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน

วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน
หลักคุณธรรม 4ประการ
รับรางวัลสารสนเทศตำบลต้นแบบฯ
โครงการวันอาซูรอสัมพันธ์ 2562
     
 

นางสาวปรีดา แก้วกรรมพฤกษ์

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นักบริหารงานการคลัง)

 
     

นางสาวพรอุษา สมจิตอุตส่าห์

นักวิชาการพัสดุ

 นางชญาภา อินทองปาล

นักวิชาการจัดเก็บรายได้

นางใมมุน  รอยะ

นักวิชาการเงินและบัญชี 

 

 

นางสาวจิราภร โส๊ะตรี

นักจัดการทั่วไป

 

 

นางสาวปวีณ์สุดา หวันสมัน

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

     

นางสาวธนัญญา ยอดสุวรรณ

จ้างเหมาแผนที่ภาษี

 

นายวรวุฒิ  เส็นหมีน

จ้างเหมาสำรวจและ

ประเมินภาษี