องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน

วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน
ติดต่ออบต.นาทอน 074-773725
หลักคุณธรรม 4ประการ
ข้อบัญญัติ2562
ลงพื้นทีเก็บข้อมูลจัดทำหนังสือสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา
รับรางวัลสารสนเทศตำบลต้นแบบฯ
กลุ่มจักสารต้นคลุ้มเข้าร่วมการประกวดกลุ่มเกษตรกรดีเด่นระดับประเทศ
โครงการวันอาซูรอสัมพันธ์ 2562
   
 

นายอับดุลเลาะ อาบะห์

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ผู้บริหารงานช่าง)

 
   
 

นายแสละ หมัดโส๊ะ

นายช่างโยธา

 
      
   นายสุพจน์ สมะบุบ

ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า

 

 

 นายเลิศเกล้า  จิโส๊ะ

ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ

  

     

 

นายเจ๊ะหม๊ะ หลำโส๊ะ

จ้างเหมาช่างประปา

 

 นายอนุวัฒน์  อยู่ล่าย

จ้างเหมาผู้ช่วยช่างประปา