องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน

วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน
หลักคุณธรรม 4ประการ
รับรางวัลสารสนเทศตำบลต้นแบบฯ
โครงการวันอาซูรอสัมพันธ์ 2562

 

   
 

นายอับดุลเลาะ อาบะห์

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ผู้บริหารงานช่าง)

 
   
 

นายแสละ หมัดโส๊ะ

นายช่างโยธา

 
      

 นางกมลชนก จันทร์แก้ว

ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน

ธุระการ

นายเอกวัฒน์ ชูฟอง 

 ผู้ช่วยนายช่างโยธา

  นายสุพจน์ สมะบุบ

ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า

 
 

นายเลิศเกล้า  จิโส๊ะ

ผู้คนขับรถกระเซ้าไฟฟ้า

 

นายไพรัตน์ ผลมีบุญ

พนักงานขับรถยนต์ 

 

 

นายเจ๊ะหม๊ะ หลำโส๊ะ

จ้างเหมาช่างประปา

 

 

 

 

 

 

 

นายอนุวัฒน์  อยู่ล่าย

จ้างเหมาผู้ช่วยช่างประปา

 

 

นางยุวรรณ ไฉนวงศ์

จ้างเหมาจดมาตรวัดน้ำ