องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน

วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน
หลักคุณธรรม 4ประการ
รับรางวัลสารสนเทศตำบลต้นแบบฯ
โครงการวันอาซูรอสัมพันธ์ 2562

 

   
 

 นายกูดนัย ราเหม

รองปลัด

รักษาราชการแทน

ผอ.กองสาธารณสุขฯ

 

 
 

 
 

นางสาวปวีณา เถาวัลย์

เจ้าพนักงานสาธารณสุขฯ

 
 

 

 
   นางสาวณัฐชา กาเส็มสะ

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

 

 

     
 

นายบัญชา ระเมาะ

จ้างเหมาคนงานเก็บขยะ

นายดนุพล กองเพ็ชร 

 จ้างเหมาคนงานเก็บขยะ

 นายกระแส พิทักษ์

    จ้างเหมาคนขับรถ

นายสามารถ แหน่งนุ้ย

พนักงานกู้ชีพ

ปฎิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน 

นายอดิศักดิ์ หล๊ะ 

พนักงานกู้ชีพ

ปฎิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน 

นายสุชาติ โสลิกี

พนักงานกู้ชีพ

ปฎิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน 

 นายวิริญา โสลิกี

พนักงานกู้ชีพ

ปฎิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน 

 นายประชา เรืองฤทธิ์

พนักงานกู้ชีพ

ปฎิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน 

 นายอรุณ ผ่องมหึงษ์

พนักงานกู้ชีพ

ปฎิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน 

 

น.ส.สุภาภรณ์ ยอดราช

พนักงานกู้ชีพ

ปฎิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน 

 

 

นางกฤษณี ชื่นอารมณ์

พนักงานกู้ชีพ

ปฎิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน