องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน

วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน
หลักคุณธรรม 4ประการ
รับรางวัลสารสนเทศตำบลต้นแบบฯ
โครงการวันอาซูรอสัมพันธ์ 2562
   
 

นางสาวแสงอรุณ ชิภักดี

ผอ.กองสวัสดิการสังคม

(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม)

 
     

 นางสาววรกันต์ นันทกูล

นักพัฒนาชุมชน

 

 นางสาวอุบล เวชสิทธิ์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 นางสาวกัญลีญา บวตเดต

จ้างเหมาบริการ