องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน

วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน
หลักคุณธรรม 4ประการ
รับรางวัลสารสนเทศตำบลต้นแบบฯ
โครงการวันอาซูรอสัมพันธ์ 2562
   
 

นายพจน์ สุขลิ้ม

กำนันตำบลนาทอน

 
 

นายเชิดศักดิ์  หมีนหา

ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่1

 

นายลือชัย  จิโส๊ะ

ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่2

 

นายสมจิต  เวชสิทธิ์

ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่4

 

นายวิรักษ์ รักสะโบ๊ะ

ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่5

 

นายวิสูตร  ประกอบ

ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่6

 

นายสมบัติ หล๊ะเลย

ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่7

 

นายกลั่น บัวสาย

ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่8

 

นายประพันธ์ ยุลสา

ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่9