องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน

วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน
หลักคุณธรรม 4ประการ
รับรางวัลสารสนเทศตำบลต้นแบบฯ
โครงการวันอาซูรอสัมพันธ์ 2562

 

»วันธงชาติไทย(อ่านรายละเอียด)
»โครงการอาซูรอสัมพันธ์ ประจำปี2563(อ่านรายละเอียด)
»โครงการฝึกอบรมชุดปฎิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำอบต.นาทอน(อ่านรายละเอียด)
»โครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน(อ่านรายละเอียด)
»ประชุมรายงานความคืบหน้าโครงการฯประจำปี2563(อ่านรายละเอียด)
»โครงการเสริมสร้างความปลอดภัยด้านอาหารกลุ่มผู้สูงอายุ(อ่านรายละเอียด)
»ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง(สัมภาษณ์)เป็นพนักงานจ้างฯ(อ่านรายละเอียด)
»ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างฯ(อ่านรายละเอียด)
»กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ล้าง"ตลาด" เนื่องในวันพระนารายณ์มหาราช(อ่านรายละเอียด)
»ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กองทุนดูแลระยะยาวและบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง(อ่านรายละเอียด)
»ประชุมสภาอบตฯ(อ่านรายละเอียด)
»ประเมินประสิทธิภาพของอปท.(LPA)(อ่านรายละเอียด)
»เยี่ยมชมโครงการการดำเนินงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองใหญ(อ่านรายละเอียด)
»ร่วมกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคลฯ(อ่านรายละเอียด)
»โครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลนาทอน(อ่านรายละเอียด)
»โครงการ"ชวนคุย ชวนคิดเพื่อเท่าทันวิกฤต นำสู่การเปลี่ยนแปลง2"
»โครงการ ศบกต.นาทอน ร่วมสร้างเกษตรเชิงสุขภาพและรักษาสิ่งแวดล้อมชุม
»ต้อนรับมิสแกรนด์จังหวัดสตูล(อ่านรายละเอียด)
»ประชาสัมพันธ์รับโอนพนักงานส่วนตำบล(อ่านรายละเอียด)
»ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือสรรเป็นพนักงานจ้างฯ(อ่านรายละเอียด)
»ประกาศยกเลิกผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมสร้างผิวจราจรฯม.6บ้านท่าข้ามควาย(อ่านรายละเอียด)
»ประกาศยกเลิกผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมสร้างผิวจราจรฯม.2บ้านนาเปรีย(อ่านรายละเอียด)
»ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3)(อ่านรายละเอียด)
»ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล(อ่านรายละเอียด)
»ประกาศอบต.นาทอน เรื่องมาตรการคัดกรอง แยกกัน กักกัน หรือควบคุมไว้สังเกตของโรคโควิด19 (อ่านรายละเอียด)
»ขอเลือนโครงการเข้าสุนัตหมู่ เยาวชนตำบลนาทอน(อ่านรายละเอียด)
»ประกาศรายชื่อผู้สอบได้พนักงานจ้างตามภารกิจฯ
»ประกาศการเลื่อนวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานจ้างตามภารกิจฯ
»ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการสปสชฯ(อ่านรายละเอียด)
»งานวันเด็กแห่งชาติประจำปี2563(อ่านรายละเอียด)
»พิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์(อ่านรายละเอียด)
»ประกาศรับสมัครสอบพนักงานจ้างตามภารกิจ(อ่านรายละเอียด)
»วิ่งรณรงค์"ชันชีขับขี่ปลอดภัย Rinning ChanChee Safe Driving"
»ประกาศรายชื่อผู้สอบการเลือกคัดเลือกพนักจ้างตามภารกิจฯ(อ่านรายละเอียด)
 หน้า(1,2,3,4,5,6,7,8)

 

 

 

 

It's easy to get started creating your website. Knowing some of the basics will help.

What is a Content Management System?

A content management system is software that allows you to create and manage webpages easily by separating the creation of your content from the mechanics required to present it on the web.

In this site, the content is stored in a database. The look and feel are created by a template. Joomla! brings together the template and your content to create web pages.

Logging in

To login to your site use the user name and password that were created as part of the installation process. Once logged-in you will be able to create and edit articles and modify some settings.

Creating an article

Once you are logged-in, a new menu will be visible. To create a new article, click on the "Submit Article" link on that menu.

The new article interface gives you a lot of options, but all you need to do is add a title and put something in the content area. To make it easy to find, set the state to published.

You can edit an existing article by clicking on the edit icon (this only displays to users who have the right to edit).

Template, site settings, and modules

The look and feel of your site is controlled by a template. You can change the site name, background colour, highlights colour and more by editing the template settings. Click the "Template Settings" in the user menu.

The boxes around the main content of the site are called modules. You can modify modules on the current page by moving your cursor to the module and clicking the edit link. Always be sure to save and close any module you edit.

You can change some site settings such as the site name and description by clicking on the "Site Settings" link.

More advanced options for templates, site settings, modules, and more are available in the site administrator.

Site and Administrator

Your site actually has two separate sites. The site (also called the front end) is what visitors to your site will see. The administrator (also called the back end) is only used by people managing your site. You can access the administrator by clicking the "Site Administrator" link on the "User Menu" menu (visible once you login) or by adding /administrator to the end of your domain name. The same user name and password are used for both sites.

Learn more

There is much more to learn about how to use Joomla! to create the web site you envision. You can learn much more at the Joomla! documentation site and on the Joomla! forums.

 

»การแข่งขันกีฬา"นาทอนเกมส์60"(อ่านรายละเอียด)
»ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน(อ่านรายละเอียด)
»ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักสปสช.(อ่านรายละเอียด)
 »ลงพื้นที่จัดทำแผนสุขภาพ2560(อ่านรายละเอียด)
 »เรียนภาษาอังกฤษกับคุณครูเทริซา
»อบรมเตรียมความพร้อมให้แกนนำบ้านโฮมสเตย์
»ต้อนรับคณะวิจัยโครงการจากราชภัฎสุราษฯ
»เสวนาใต้สันติสุข "ชุมชนเข้มแข็ง สู่สังคมสันติสุข มั่นคง ฯ"
»กีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ประจำปี 2560
»พิธีรับวุฒิบัตรศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลนาทอนประจำปี2560
»ต้อนรับคณะทีมงานจากสสส.
»ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสปสช.แห่งชาติ
»ประกาศเจตจำนงอบต.นาทอน
»ประชุมสภาอบต.สมัยสามัญ สมัยที่4 (อ่านรายละเอียด)
»การจัดเก็บภาษีส่วนการคลัง(อ่านรายละเอียด)
»ประชุมสัญจรอำเภอทุ่งหว้า(อ่านรายละเอียด)
»ลงพื้นที่พ่นหมอกควันป้องกันไข้เลือดออก(อ่านรายละเอียด)
»กิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากลฯ(อ่านรายละเอียด)
»รับมอบรถตู้จากประกันสังคม(อ่านรายละเอียด)
»กิจกรรมเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงฯ(อ่านรายละเอียด)
»ปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าเขานางดำ(อ่านรายละเอียด)
»ต้อนรับคณะศึกษาดูงานชันชีนาทอน(อ่านรายละเอียด)
 หน้าหลัก

 

 

 

 

 

»ต้อนรับคณะศึกษาดูงานชันชีนาทอน(อ่านรายละเอียด)
»พิธิปิดโครงการเกษตรอินรีย์พัฒนากลไกใส่ใจสุขภาพ ศพด.บ้านวังเจริษฯ(อ่านรายละเอียด)
»ผู้สื่อข่าวBBC เยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลนาทอน(อ่านรายละเอียด)
»พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสมาคมโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม(อ่านรายละเอียด)
»ประชุมสภาอบต.นาทอน สมัยวิสามัญ สมัยที่2(อ่านรายละเอียด)

»ชุมชนนาทอนร่วมใจทำเกษตรอินทรีย์คืนวิถีชีวิตชาวนาปลูกหญ้าแฝกถวายพ่อหลวง

»ประชุมคณะกรรมการพัฒนาอบต.นาทอน
»ประชุมคณะกรรมการสับสนุนการจัดทำแผนฯ(อ่านรายละเอียด)
»ประชุมประชาคมระดับตำบลเพื่อจัดทำแผนสี่ปี(อ่านรายละเอียด)
»ร่วมถอดบทเรียนการดำเนินงานของศูนย์ประสานงานสปสช.ฯ(อ่านรายละเอียด)
»ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีพ.ศ.2560(อ่านรายละเอียด)
»ประชุมคณะผู้บริหาร,เจ้าหน้าทีอบต.นาทอน(อ่านรายละเอียด)
»งานมหกรรมสร้างสุขภาคใต้ประจำปี2559(อ่านรายละเอียด)
»ยินดีต้อนรับปลัดอบต.นาทอนคนใหม่(อ่านรายละเอียด)
»ร่วมจัดนิทัศการงานมหกรรมสุขภาพ ปี 2559 (อ่านรายละเอียด)
»ประกาศใช้ข้อบัญญัติอบต.นาทอน พ.ศ.2560(อ่านรายละเอียด)
»โครงการค่ายเยาวชนพัฒนาทักษะชีวิตฯ(อ่านรายละเอียด
»ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากพมจ.ภูเก็ต(อ่านรายละเอียด)
»ต้อนรับคณะศึกษาดูงานชันชีนาทอน(อ่านรายละเอียด)
»นายกอบต.นาทอนรับรางวัล สปสช.ดีเด่น(อ่านรายละเอียด)
»โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯประจำปี2559(อ่านรายละเอียด)
»ประชุมสภาอบต.นาทอน สมัยสามัญ สมัยที่3(อ่านรายละเอียด)
»ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา(2560-2562)
»ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี(2560-2562)
 หน้าหลัก

 

 

 

 

 

»แจ้งการยืนแบบชำระภาษีประจำ2561
»ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานส่วนตำบล(อ่านรายละเอียด)
»จดหมายข่าวการดำเนินการจัดเก็บภาษี(อ่านรายละเอียด)
»โครการกิจกรรมบริการสุขภาพประชาชนบ้านช่องไทร(อ่านรายละเอียด)
»กิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมพัฒนการของเด็กศพด.บ้านวังฯ
»ประเพณีลอยกระทงประจำปี2560(อ่านรายละเอียด)
»ประกาศใช้แผนดำเนินงานประจำปี2561(อ่านรายละเอียด)
»องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอนน้อมส่งเสด็จสูสวรรคาลัย
»อบรมนักสื่อสารชุมชนท้องถิ่นฯ(อ่านรายละเอียด)
»อบรมหลักสูตรเสริมศักยภาพผู้นำท้องถิ่นฯ(อ่านรายละเอียด)
»ฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพวิทยากรประจำศูนย์เรียนรู้ฯ(อ่านรายละเอียด)
»รับประกาศเกียรติคุณองค์กรปลอดโฟม(อ่านรายละเอียด)
»ประชุมสภาอบต.นาอทน(อ่านรายละเอียด)
»โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุและจิตอาสาฯ(อ่านรายละเอียด)
»ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยลัยชุมชนยะลา(อ่านรายละเอียด)
»ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยชุมชน19จังหวัด(อ่านรายละเอียด)
»โครงการแปดล้านเก้ากล้าหญ้าแฝกน้อมเกล้าฯ(อ่านรายละเอียด)
»มหกรรมสุขภาพตำบลนาทอน(อ่านรายละเอียด)
»อบรมทักษะกีฬาฟุตบอลประจำปี2560(อ่านรายละเอียด)
»ลงพื้นที่กลุ่มจักรสานต้นคลุ้มบ้านวังตง(อ่านรายละเอียด)
»โครงการคนวังเจริญราษฎร์รักษืสุขภาพ(อ่านรายละเอียด)
»กิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนตำบลนาทอน(อ่านรายละเอียด)
»โครงการปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติฯ(อ่านรายละเอียด)
»ประชุมคณะกรรมการสปสช.ตำบลนาทอน(อ่านรายละเอียด)
»กิจกรรมส่งเสริมประเพณีเข้าพรรษาประจำปี2560(อ่านรายละเอียด)
»ต้อนรับคณะผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี(อ่านรายละเอียด)
»ค่ายพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนตำบลนาทอน(อ่านรายละเอียด)
»กิจกรรมฝึกอาชีพจักรสารต้นคลุ้ม(อ่านรายละเอียด)
»กิจกรรมฝึกอบรมการทำดอกไม้จันทร์(อ่านรายละเอียด)
»ร่วมถวายความอาลัยครั้งที่2(อ่านรายละเอียด)
 
 หน้าหลัก