องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน

วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน
ติดต่ออบต.นาทอน 074-773725
หลักคุณธรรม 4ประการ
ข้อบัญญัติ2562
ลงพื้นทีเก็บข้อมูลจัดทำหนังสือสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา
รับรางวัลสารสนเทศตำบลต้นแบบฯ
กลุ่มจักสารต้นคลุ้มเข้าร่วมการประกวดกลุ่มเกษตรกรดีเด่นระดับประเทศ
โครงการวันอาซูรอสัมพันธ์ 2562

 

»ประกาศรับสมัครสอบพนักงานจ้างตามภารกิจ
»วิ่งรณรงค์"ชันชีขับขี่ปลอดภัย Rinning ChanChee Safe Driving"
»ประกาศรายชื่อผู้สอบการเลือกคัดเลือกพนักจ้างตามภารกิจฯ(อ่านรายละเอียด)
»ประกาศยกเลิกการคัดเลือกการจัดจ้างโครงการขยายเขตระบบประปาม.2-ม.6(อ่านรายละเอียด)
»ประกาศเรื่องการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(อ่านรายละเอียด)
»ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ(อ่านรายละเอียด)
»ประชุมคัดเลือกคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุตำบลนาทอน(ชุดใหม่)(อ่านรายละเอียด)
»โครงการป้องกันและลดความรุนแรงและพัฒนาศักนภาพแกนนำรุ่นใหม่(อ่านรายละเอียด)
»โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้(อ่านรายละเอียด)
»ประเพณีลากเรือพระประจำปี2562(อ่านรายละเอียด)
»ประชุมพิจารณาร่างแผนดำเนินงานประจำปี2563(อ่านรายละเอียด)
»ประชุมสภาอบต.นาทอนสมัยสามัญสมัยที่3ครั้งที่1/2562(อ่านรายละเอียด)
»ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาพนักงานจ้างตามภารกิจฯ(อ่านรายละเอียด)
»จัดทำหนังสือสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา(อ่านรายละเอียด)
»กลุ่มจักสานต้นคลุ้มประกวดแม่บ้านเกษตรกรดีเด่น(อ่านรายละเอียด)
»โครงการอาซูรอสัมพันธ์ประจำปี2562(อ่านรายละเอียด)
»กิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ เก็บขยะในหมู่ที่4(อ่านรายละเอียด)
»ประชุมประจำเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2562(อ่านรายละเอียด)
»โครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี2562(อ่านรายละเอียด)
»รับมอบเครื่องหมาย"มาตรฐานการท่องเที่ยว(อ่านรายละเอียด)
»รับรางวัลสารสนเทศตำบลต้นแบบ(อ่านรายละเอียด)
»กิจกรรมวันแม่แห่งชาติประจำปี2562(อ่านรายละเอียด)
»โครงการรถโรงหนังเฉลิมทัศน์เพื่อเด็กนักเรียนฯ(อ่านรายละเอียด)
»โครงการนาทอนก้าวไกลฯ(กิจกรรมฝึกอบรมอาชีพทำขนมขี้มอด/แปรรูปอาหาร)(อ่านรายละเอียด)
»โครงการนาทอนก้าวไกลฯ(กิจกรรมฝึกอบรมอาชีพ จักสานต้นคลุ้ม)(อ่านรายละเอียด)
»รับการตรวจประเมินLPAประจำปี2562(อ่านรายละเอียด)
»โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ"เราทำความดี ด้วยหัวใจ"(อ่านรายละเอียด)
»ประชุมคณะกรรมการสปสช.ตำบลนาทอน(อ่านรายละเอียด)
»ประชุมสภาอบต.นาทอนสมัยที่2ครั้งที่1/2562(อ่านรายละเอียด)
»ประกาศงบแสดงฐานะทางการเงินฯเดือนกรกฎาคม(อ่านรายละเอียด)
»โครงการนวัตกรรมครอบครัวคนพิการ(อ่านรายละเอียด)
»โครงการส่งเสริมประเพณีวันเข้าพรรษาประจำปี(อ่านรายละเอียด)
»กิจกกรรม"ค่ายห้องเรียนธรณี"(อ่านรายละเอียด)
»ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(อ่านรายละเอียด)
»ประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นอบต.นาทอนฯ(อ่านรายละเอียด)
»ต้อนรับคณะกรรมการประเมินรางวัลเลิศรัฐ(อ่านรายละเอียด)
»ร่วมงานวันต่อต้านยาเสพติดโลก(อ่านรายละเอียด)
»รับการคัดเลือกกิจกรรมสารสนเทศตำบลต้นแบบ(อ่านรายละเอียด)
»แจ้งรายการประเมินภาษีโรงเรือนและที่ดินผ่านระบบออนไลน์(อ่านรายละเอียด)
»กลุ่มจักสานต้นคลุ้มบ้านวังตงรับการประเมินระดับเขต(อ่านรายละเอียด)
»ต้อนรับคณะดูงานอบต.โพรงจระเข้(อ่านรายละเอียด)
»เจ้าหน้าที่พนักงานอบต.นาทอนละศีลอดร่วมกัน(อ่านรายละเอียด)
»รับฟังความคิดเห็นของประชาชนโครงการสถานีจ่ายน้ำนาทอน(อ่านรายละเอียด)
»ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยไฟไหม้กระชังเลี้ยงปลาฯ(อ่านรายละเอียด)
»เจ้าหน้าที่อำเภอทุ่งหว้าร่วมละศีลอดกับพี่น้องตำบลนาทอน(อ่านรายละเอียด)
»ประกาศรับโอนพนักงานส่วนตำบลนาทอน(อ่านรายละเอียด)
»ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้าง(อ่านรายละเอียด)
»โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยประจำปี2562
»การSite visit ศพด.และการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพศพด.
»กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมไทยรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ
»งานวันผู้สูงอายุประจำปี2562
»ประมวลภาพกิจกรรมนาทอนเกมส์ประจำปี2562(อ่านรายละเอียด)
 หน้า(1,2,3,4,5,6,7)