องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน

วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน
ติดต่ออบต.นาทอน 074-773725
หลักคุณธรรม 4ประการ
การจัดการเรียนรู้เครือข่าย(รับรุ่น)รุ่นที3
การจัดการเรียนรู้เครือข่าย(รับรุ่น)รุ่นที4
คณะดูงานทต.คลองแงะ
อบรมtcnap ณ ทตท่างิ้ว
อบรมนักสื่อสารชุมชนท้องถิ่นรุ่นที่41
กิจกรรม|dq|ความสุขจากพ่อ สู่แผ่นดิน|dq|
โครงการสานรักสร้างความอบอุ่นในครอบครัว
ต้อนรับคณะดูงานอบต.บ้านแหร
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานอบต.นาเคียน

 

»ต้อนรับคณะสภาเด็กและเยาวชนตำบลตันหยงลิมอ(อ่านรายละเอียด)
»การจัดการเรียนรู้เครือข่าย(รับรุ่น)รุ่นที่6(อ่านรายละเอียด)
»ต้อนรับคณะดูงานเทศบาลตำบลปริก(อ่านรายละเอียด)
»โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพในตำบล(กิจกรรมทำมะพร้าวแก้ว)(อ่านรายละเอียด)
»โครงการอบรมให้ความรู้อนุรักษ์ระบบนิเวศป่าชายเลนในตำบลนาทอน(อ่านรายละเอียด)
»ลงพื้นที่พ่นหมอกควันป้องกันยุงลาย(อ่านรายละเอียด)
»จิตอาสา เราทำดีด้วยหัวใจ(อ่านรายละเอียด)
»ประชุมเจ้าหน้าที่พนักงานอบต.นาทอน(อ่านรายละเอียด)
»อบรมเชิงปฎิบัติการ"อาสาสมัครผู้นำเที่ยวอุทธยานธรณีโลก(อ่านรายละเอียด)
»โครงการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติปี2561(อ่านรายละเอียด)
»โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการใช้บริการกองทุนฯคนพิการ(อ่านรายละเอียด)
»ประชุมคณะอนุกรรมการLIC(อ่านรายละเอียด)
»ต้อนรับคณะดูงานจ.นราธิวาส(อ่านรายละเอียด)
»ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรฯ(อ่านละเอียด)
»โครงการส่งเสริมประเพณีหล่อเที่ยนวันเข้าพรรษาฯ(อ่านรายละเอียด)
»นาทอนร่วมใจภักดิ์ รักสิ่งแวดล้อม(อ่านรายละเอียด)
»โครงการปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯประจำปี2561(อ่านรายละเอียด)
»โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด(อ่านรายละเอียด)
»ต้อนรับคณะดูงานจากจังหวัดนราธิวาส(อ่านรายละเอียด)
»ต้อนรับคณะจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา(อ่านรายละเอียด)
»ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากทต.ควนโดน(อ่านรายละเอียด)
»การประชุมเชิงปฎิบัติการ"RECAP"(อ่านรายละเอียด)
»ต้อนรับคณะดูงานจากทต.ท่าพญา(อ่านรายละเอียด)
»กิจกรรมทำความสะอาด5ส(อ่านรายละเอียด)
»โครงการอบรมขยายพันธ์พืช(อ่านรายละเอียด)
»ต้อนรับคณะดูงานจากอบต.แว้ง(อ่านรายละเอียด)
»รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด(อ่านรายละเอียด)
»โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำสตรี(อ่านรายละเอียด)
»ประชุมติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(อ่านรายละเอียด)
»ประชุมชี้แจงโครงการแพทย์ฉุกเฉิน(อ่านรายละเอียด)
»โครงการอบรมทักษะกีฬาประจำปี2561(อ่านรายละเอียด)
»ประชุมประจำเดือนพนักงานอบต.นาทอน(อ่านรายละเอียด)
»ฉีดยาคุมและวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า(อ่านรายละเอียด)
»ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ขอความช่วยเหลือในตำบล(อ่านรายละเอียด)
»ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน(อ่านรายละเอียด)
»ร่วมงานจังหวัดเคลื่อนที่ (อ่านรายละเอียด)
»การแข่งขันกีฬาผุ้นำท้องถิ่นสัมพันธ์(อ่านรายละเอียด)
»ประชุมเชิงปฎิบัติการพัฒนารูปแบบการบริการจัดการท่องเที่ยว(อ่านรายละเอียด)
 หน้า(1,2,3,4)