องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน

อบต.นาทอนยินดีต้อนรับ
วิสัยทัศน์อบต.นาทอน

             องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน

หมู่ที่9 ตำบลนาทอน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล 91120

โทร 074-773725 แฟ็กซ์ 074-773725ต่อ113

นายสมยศ ฤทธิ์ธรรมนาถ  นายกอบต.นาทอน       โทร 081-0982526

นายสุวรรณ  สิงห์อินทร์    รองนายกอบต.นาทอน   โทร 080-5421815

นายพิศาล ชัยศรี        รองนายกอบต.นาทอน        โทร 082-4116610

นางอัมพร บุญคง    เลขานุการนายกอบต.นาทอน   โทร 083-6544571

นายตรา เหมโคกน้อย ปลัดอบต.นาทอน               โทร 081-5411015

นายกูกนัย  ราเหม  รองปลัดอบต.นาทอน              โทร 081-9634119

นางสาวมัณฑนา หมาดมาสัน หัวหน้าสำนักปลัด      โทร 081-9581582

นายอับดุลเลาะ อาบะห์  หัวหน้าส่วนโยธา              โทร 085-6738637

นางบุบผา  สุขมะแป้น  หัวหน้าส่วนการคลัง            โทร 081-2947978

นางสุนีย์ แก้วกุก                                              โทร 085-2120059

นายสุพัฒน์พงษ์ มูสิกพงษ์ รักษาการหัวหน้าส่วนสวัสดิการสังคม  โทร 086-7814230

นางสาวศุภิกา นุ้ยคดี  รักษาการหัวหน้าส่วนสาธารณสุข  โทร 091-1708838