องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน

วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน
ติดต่ออบต.นาทอน 074-773725
การยื่นแบบชำระภาษีประจำ2561
การจัดการเรียนรู้เครือข่าย(รับรุ่น)รุ่นที1
การจัดการเรียนรู้เครือข่าย(รับรุ่น)รุ่นที2
การจัดการเรียนรู้เครือข่าย(รับรุ่น)รุ่นที3
การจัดการเรียนรู้เครือข่าย(รับรุ่น)รุ่นที4
พิธีลงนามความร่วมมือการขับเคลื่อนชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่
ทีมงานศจค.นาทอน
อบรมนักสื่อสารชุมชนท้องถิ่นรุ่นที่41
กิจกรรม|dq|ความสุขจากพ่อ สู่แผ่นดิน|dq|
กิจกรรม|dq|ความสุขจากพ่อ สู่แผ่นดิน|dq|
โครงการค่ายเยาวชนตำบลนาทอน
แหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านท่าข้ามควาย
แหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านท่าข้ามควาย

 

»ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากอบต.กาลอ(อ่านรายละเอียด)
»ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายสุขภาวะชุมชนครั้งที่1(อ่านรายละเอียด)
»การจัดการเรียนรู้เครือข่าย(อ่านรายละเอียด)
»เข้าเยี่ยมระบบประปาอบต.นาทอน(อ่านรายละเอียด)
»โครงการแข่งขันกีฬาปฐมวัย (อ่านรายละเอียด)
»ต้อนรับคณะผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีฯ(อ่านรายละเอียด)
»อบจ.เคลื่อนที่พบประชาชน(อ่านรายละเอียด)
»กิจกรรมกรีฑา กีฬาสตรี นครีสโตย(อ่านรายละเอียด)
»ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน(อ่านรายละเอียด)
»งานวันเด็กแห่งชาติประจำปี2561(อ่านราบละเอียด)
»แจ้งการยืนแบบชำระภาษีประจำ2561(อ่านรายละเอียด)
»งานแข่งขันเรือท้องแบนประเพณีจังหวัดสตูลประจำปี2560(อ่านรายละเอียด)
»ต้อนรับคณะศึกษาดูงานเทศบาลเมืองระนอง(อ่านรายละเอียด)
»ประชุมพิจารณาโครงการขอรับเงินสนับสนุนฯ(อ่านรายละเอียด)
»การแข่งขันฟุตบอลสตูลลีกประจำปี2560(อ่านรายละเอียด)
»การประชุมผู้บริหารเจ้าหน้าที่และพนักงานอบต.(อ่านรายละเอียด)
»มอบเงินช่วยเหลือแม่ผู้ยากไร้จังหวัด(อ่านรายละเอียด) 
»กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติประจำปี2560(อ่านรายละเอียด) 
»กิจกรรม"ความสุขของพ่อ สู่แผนดิน"(อ่านรายละเอียด)
»ประชุมผู้นำและผู้เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนการท่องเที่ยว(อ่านรายละเอียด)
»ประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่ออกแบบขับเคลื่อนชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ฯ(อ่านรายละเอียด) 
 »รายงานผลการเรียนการสอนอัลกรุอ่าน ประจำปี2560(อ่านรายละเอียด)
 
 หน้า(1,2,3)